klapany predokhranitelʹnyye


Rasshirennyy poisk

  • DN
  • Gruppo Articoli
Ordina per:

SAF. VALV. MBM ND20 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 6,01#10,99 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND25 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 0,40#0,60 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND25 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 6,61#10,00 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND32 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 2,11#2,80 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND40 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 0,71#0,90 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND50 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 0,40#1,00 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND50 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 4,20#4,50 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND50 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 11,51#15,00 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND20 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 2,10#3,30 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND50 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 0,30#0,39 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND32 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 2,81#3,19 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND20 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 5,00#6,00 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND15 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 0,40#0,60 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND15 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 2,21#3,40 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND15 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 4,41#7,00 CE WITH TEST CERT.